תנאי שימוש


שימו לב: השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.


שלום רב וברוכים הבאים לאתר – www.avivgeva.co.il (להלן: “האתר”). האתר מופעל ומנוהל על ידי עורך הדין אביב גבע (להלן: “מנהל האתר”).השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן, השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים והתחייבות לנהוג על פיהם, אנא קראו את תנאי המשתמש בעיון טרם הכניסה לאתר ואם אינכם מסכימים לתנאים הנקובים, הימנעו מהשימוש בו. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שתוכן האתר מהווה דעה אישית של מנהל האתר בלבד, ואינו מהווה ייעוץ מכל סוג. לשם קבלת ייעוץ על המשתמש ליצור קשר עם מנהל האתר.המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לשימוש באתר ובמידע, ומנהל האתר לא יישא בכל אחריות בגין פעולות המסתמכות על המידע. האתר אינו אחראי לנזק, מכל סוג, העלול להיגרם למשתמש עקב תוכן האתר, פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או בגישה לאתר. אנו מבקשים להפנות את תשומת לב המשתמשים באתר לכך שחלק מהמידע והמסמכים המובאים באתר לקוחים ממקורות שאינם בשליטת האתר; לפיכך אין מפעיל האתר יכול לקבל כל אחריות על הנוסחים והתכנים; בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל המשתמש במהלך השימוש באתר לבין המידע שיימסר בע”פ– יהיה המידע שיימסר בע”פ המחייב.כל המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושו הבלעדי של מנהל האתר. אין באמור בדפים שבאתר ולא במידע המופיע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן עם גורם זה או אחר או להימנעות מביצוע פעולות כאמור. לפני ביצוע כל פעולה, עסקה, השקעה ו/או נטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, יש לפנות לייעוץ מקצועי מוסמך בתחום הרלבנטי. בכל מקרה אין התכנים באתר מהווים ייעוץ כלשהו או תחליף לייעוץ כזה.האתר מהווה יצירה שלמה מוגנת. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בכך.ייתכן שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ויתכן שמידע המצוי באתר אינו עדכני. מנהל האתר לא יהיה אחראי לנזק שעלול להיגרם למשתמש/ת עקב קיום שיבושים אלה.הזכויות בתכנים המופיעים באתר זה, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, מאמרים, ידיעות, פוסטים, קבצי גרפיקה וכן עיצוב האתר (כולם ביחד, להלן: “התכנים”), שמורות למנהל האתר בלבד. העתקה, הפצה, הצגה בפומבי, שינוי התכנים או העמדתם לרשות הציבור או לכל צד שלישי ללא קבלת הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של מנהל האתר הינה אסורה ומהווה הפרת זכות יוצרים.


כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך פרסום באתר.


מנהל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.


המשתמש מסכים כי למנהל האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר או בעת בקשת מידע באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.

מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר. השינויים יהיו מיידיים ומחייבים מרגע פרסום המדיניות החדשה בכתובת זו.


נוסף על האמור לעיל, מתחייב המשתמש להימנע מהפרת הוראות כל חוק או תקנה ביחס לאתר, וכן להימנע מהפעלת תוכנות (הידועות בשפה המקצועית כ Crawlers, Bots ועל כן הדרך) לסריקת האתר, תכניו וקישוריו, ללא קבלת הסכמתו המפורשת של מנהל האתר.גלישה נעימה.